(2) Genealogical tree of the Abbásis or Kalhórahs.
Mian Odhanah.
25th in descent.
Thal.
Bhil.
Jam Chinah.
Muhammad.
Ibrahim.
Shah Muhammad (alias Shaham).
Ranah.
Tahar.
Khan.
Suhub.
Kajan.
Adam Shah.
Daud.
Ilias.
Shah Ali (alias Shahal Muhammad).
Mian Nasir Muhammad.
Din Muhammad. Yar Muhammad (Khudayar Khan.) Mir Muhammad.
Nur Muhammad (Nawab Khudayar Khan. Shah Nawaz Khan and Shah Kuli Khan.) Daud Khan. Muhammad Khan.
Muradyab Khan. Khudadad Khan. Ghulam Shah. Atur Khan. Ghulam Nabi Khan. Abdun Nabi.
Muhammad Sarafraz Khan. Mahmud Khan.
Atur Khan. Mir Muhammad.