INDEX

Abādah (Iqlīd), 21, 22, 78.

Abādah (Ṭashk), 30, 68, 73, 79.

Ābādān, Qal‘ahā, 74.

Abarqūyah, 23, 82.

‘Abbāsid Dīnār, 21.

‘Abd-Allah, Qādī, 15.

‘Abd-al-Malik, Caliph, 83.

Āb-duzdī (syphon), 40, 76.

Abraj, 25, 72, 74.

Abū ‘Alī, Buyid, 9.

Abū Burdah, 14.

Abū Dharr, 15.

Abū Ghānim, 37.

Abū Isḥāq Shīrāzi, 57.

Abū Kālījār, see Bākālījār.

Abū-l-‘Alā, Wazīr, 19.

Abū-l-Habaḥ, 12.

Abū-l-Ḥasan, Qādī, 15.

Abū-l-Qasim, Amīr, 42.

Abū Manṣūr, Buyid, 8.

Abū Muḥammad ‘Abd-Allah, Qādī, 14.

Abū Naṣr, Missioner, 16.

Abū Naṣr, Qādī, 15.

Abū Naṣr of Tīr Murdān, 53, 74.

Abū Sa‘d, Amīr, 12, 51, 56, 57.

Abū Ṭāhir, Qādī, 15.

Abū Zuhayr, coast of, 48.

Abzar, 40, 67.

‘Aḍud-ad-Dawlah, Buyid, 5, 14, 36-8, 41, 49, 66, 72, 79, 85.

Afzār, see Abzar.

Afzūnah, island, 50.

Aghrastān, 79.

‘Alak, the Kurd, 13.

Alexander the Great, 44, 50.

‘Alī ibn ‘Īsā, Wazīr, 84.

‘Allāqah (syrup), 46.

Alp Arslān, Sultan, 5.

‘Amīd-ad-Dawlah, 37.

Amīrī, gold piece, 21.

Amīruwayh, Amīr, 12.

Anburān, 52.

Anūshirwān, Chosroes, 61, 83.

Ardakān, 79.

Ardashīr, King, 44.

Ardashīr-Khūrah district, 35.

Argumān or Arjumān, 23.

Arjīn, see Dasht.

Arrajān, 19, 61, 64, 81.

Arzān, Arzhīn; see Dasht.

Āsh, 30.

Ashkanvān, see Shakanvān.

‘Asīr (syrup), 46.

Aspās, 78.

Assassins, sect of, 59, 61.

Astāk, 75.

Atabegs of Fārs, 6.

Ayvān Girdah, 45.

Azār Sābūr, 20.

Bā Jūl, 53, 74.

Bahman, castle, 77.

Bahman, king, 32.

Bahman, meadow, 71.

Baḥs, 52.

Bajjah, 21, 69.

Bākālījār or Bākālinjār, Buyid prince, 7, 15, 16, 19, 37.

Bakhtigān, Lake, 29, 66, 68, 79, 80.

Baldāḥi, Amīr, 70.

Balūr, island, 64.

Band, see Dam.

Band Amīr, 65, 79.

Bandar Daylam, 63.

Bandar Dayyur, 49.

Bandar Hindiyān, 62.

Bandar Rīg, 63.

Bandar Ṭāhirī, 41.

Bandhūyah, 67.

Bargiyāruq, Sultan, 2, 6.

Barvāt River, 69.

Bāryāb, 52.

Basht and Basht Qūṭā, 52.

Basīrā, 24, 70, 71.

Basūyān Kurds, 13.

Bavvān, 25, 30.

Bayān Amīr, 11.

Bayḍā (Bayzā), 29, 79.

Bāzbachah, 21.

Bāzrang, 53, 54, 66.

Bīd meadow, 70.

Bihbahān, 61.

Bilād Shābūr, 50, 58.

Bishābūr, 55.

Bishābūr River, 51, 55, 65, 67.

Bitumen, 31.

Būdan, 80.

Būdanjān, 30.

Būm Pīr and Būm Javān, 45.

Burāq, 27.

Burāzah the engineer, 44, 45.

Burāzah River, 39, 44, 45, 65.

Būrīhā, 42.

shahr, 62.

shgān, 39.

shkān, 40.

shkānāt, 39, 73, 82.

shtakān, 82.

Bustānak, 81.

Castles, 72.

Chāhakī swords, 25.

Chahār Dih, 61.

Chatrūyah, 67.

Chāulī, Atabeg, 2, 6, 29, 32, 39, 65, 66, 74.

Chawgān, 53.

Chief Justices of Fārs, 14, 38.

Chirū, 49.

Churām, 53.

Cyrus, tomb of, 70, 78.

Cyrus River, see Kur.

dhīn, 43.

khmah, Towers of Silence, 27.

Dālī, 54.

Dam, Fuller’s, 66.

Dam, Rāmjird, 29, 65.

Dam Island, 64.

Dam of ‘Aḍud-ad-Dawlah, 65, 79.

Dam of Kirbāl, 31.

Darā (Darius), king, 31.

Darāb, 31.

Darābjird, 31, 77, 80.

Darābjird meadow, 70.

Darākān, 33.

Darākūh, 33.

Darīst, 55.

Dāriyān, 80.

Darkhwīd Lake, 69.

Daryāchah Parīshān, 69.

Dasht Arzān or Arjīn, 68, 81.

Dasht Arzīn meadow, 69.

Dasht Arzīn Lake, 68.

Dasht Bārī, 52.

Dasht Rūn, 78.

Dasht Ūrd, 78.

Dashtak, 25, 72.

Davvān, 43.

Dayr Ayyūb and ‘Omar, 61.

Dih ‘Alī, 54.

Dih Bāsht, 78.

Dih Bīd, 70, 78, 82.

Dih Būdān, 80.

Dih Gawz of Tīr Murdān, 53, 81.

Dih Gawz of Ūrd or Dih Girdū, 21, 22, 78.

Dih Gurg, 78.

Dih Kuhnah, 41.

Dih Mālik, 67, 81.

Dih Murd, 30, 79.

Dih Pūland, 78.

Dih Shīr, 82.

Dih Tarsaān, 79.

Dīn Dilā, 50.

Dīnār, 83.

Dirham, 83.

Diz, a castle, 74.

Diz Abraj, 74.

Diz Iqlīd, 74.

Diz Kilāt or Kilāb, 62.

Dīzah, 46.

Dū Dih, 80.

Dū Gunbadān, 52.

Dūdmān, 53.

shāb, 32.

Faḍlūyah or Faḍlūn, Amīr, 8, 9, 10, 34, 37.

Faḍlūyah ibn Abū Sa‘d, 12.

Fahl, 85.

Fahraj, 20, 85.

Fakhristān Dam, 29, 65.

Fāmūr Lake, 69.

Fara‘, 85.

Farakh, 23.

Fārs Nāmah-i-Nāsirī, 16.

Fārs Province, 17; its five Dis­tricts, 19.

Fārūq, 24.

Farvāb, see Purvāb.

Fasā, see Pasā.

Fatḥābād, 72.

Fayḍābād Dam, 66.

Firāmurz ibn Handāb, Amīr, 62.

Fīrūzābād, 43-6, 65, 75, 82.

Furg, see Purg.

Furzuk, 62, 81.

Fustajān, 34, 80.

Gabrī, 40.

Ganfah, 63.

Ghawṭah, 58.

Ghiyath - ad - Dīn Muḥammad, Sultan, 2, 4, 6.

Ghundījān, 52, 65, 73, 81, 82.

Gilūyah, see Jīlūyah.

Gird Fanā Khusrū, 36, 85.

Girrah, see Jirrah.

God’s Arrow, 76.

Gulāb Diz, 62.

Gunāvah, 63.

Gunbad Kīrmān or Gīrmān, 45.

Gunbad Mallaghān, 52, 66, 77, 81.

Ḥābī, Amīr, 49.

Habrak, 46, 47, 82.

Ḥabs, 62, 81.

Ḥāfiẓ Abrū, 3.

Ḥafrak, 25.

Ḥajjāj ibn Yūsuf, viceroy, 36, 83.

Ḥājjī Qawwām, wall of, 81.

Hamjan, 40.

Hangām, island, 64.

Harāh or Harāt, 24.

Ḥarīm, 57.

Harm or Haram, 40.

Hārūn-ar-Rashīd, Caliph, 84.

Ḥasū, 33.

Ḥasūyah, Amīr, 11, 29, 30, 33, 34, 74.

Ḥatīzīr, 47.

Ḥawmah, see Jawmah.

Hazār and Hazār Dirakht, 20.

Hazār Asp, Amīr, 19.

Hill of Bayḍā, 29.

Hindījān or Hinduwān, 58, 62.

Hīrak, 46, 47, 82.

Ḥisār, 74.

Hospital of Fīrūzābād, 46; of Shīrāz, 38.

Ḥūmah, see Jawmah.

Hunīfqān, see Khunayfghān.

Ḥūrashī, 49.

Hurmuz or Harm, 40.

Ḥusayn ibn Ṣāliḥ, the Kurd, 43.

Ḥūshī, 49.

Hūzū, 49.

Ibn-al-Balkhī, 2.

Ibn Khurdādbih, 84.

Ibrāhīm ibn Mamā, 11, 33.

Ibrāhīm ibn Razmān, 10.

Ij or Ig, 34.

‘Imād-ad-Dawlah, 37.

Iqlīd, 23, 74.

Iqṭa‘ī wa Mulkī, 24.

Irāhistān, 40, 41, 47, 48, 77.

Irān Girdah, 45.

Iron-mine, 29.

Isfadrān or Isfīdān, 21.

Ishfāyiqān, 51.

Ismā‘īlī Kurds, 10.

Ispīd Diz, see Safīd Qal‘ah.

Iṣṭahbān or Iṣṭahbānān, 34, 74.

Iṣṭakhr Castles, 26, 72.

Iṣṭakhr City, 25-7, 78, 82.

Iṣṭakhr District, 19.

Iṣṭakhr-Yār, Castle, 76.

Itineraries, 77.

Jābī or Jānī, Amīr, 49.

Jahram, 34, 73.

Jallādjān, 61, 65.

Jamīlah, 52.

Jamshīd, king, 26.

Jannābā, 63, 66, 67, 81.

Jarmaq, 79.

Jatrūyah, 67.

Jawbarqān, 70.

Jawmah, 13, 21, and see Jūmah.

Jibrīn, 47.

Jilūyah Kurds, 13.

Jilūyah Mountains, 58.

Jins, Jīs; see Ḥabs.

Jirrah, 51, 81.

Jirrah River, 65.

Jūḥirkān, 81.

Jūmah, 58.

Junbad Mallaghān, see Gunbad.

Jūr and Jūrī roses, 43.

Juwaym of Abū Aḥmad, 35, 76.

Juwaym of Shīrāz, 71, 79, 81.

Jūyikān, 53, 64,

Juzḥirkān, 81.

Kabrīn, 40.

Kafr, Kafrī, or Kafrah, 82.

Kaharjān, 48.

Kākī, 67.

Kālān meadow, 70.

Kalīlak, 78.

Kallār, 21, 28, 65, 79.

Kamah, 24, 71, 78, 82.

Kāmfīrūz, 24, 71, 79.

Kamhang, 78, 82.

Kamīn, see Kamah.

Kamīnak, 78.

Kanash, 81.

Kāriyān, 40.

Kāriyān Kurds, 13.

Kārīz, 20.

Karvān Saray Khān Khurrah, 79.

Kārzīn, 40, 67, 76, 82.

Karzuvī Kurds, 11.

Kath, 80.

Kathah, 20.

Kathan, 81.

Kavār, 38, 67, 69, 82.

Kaysh, Amīr, 42, 50.

Kāzirūn, 51, 55-7, 81.

Kettledrum and banner, 9, 11.

Khābdān River, 64.

Khabr, 39, 67.

Khabrak, 22.

Khabraz or Khabrīz, 22, 68.

Khabs, see Ḥabs.

Khafr, 39.

Khafrah, 22.

Khafrak, 25.

Khān Kat, 80.

Khār Castle, 22.

Kharbuq, 79.

Kharīk Island, 64.

Kharīr-al-Mā, 53.

Kharraqān, 53.

Kharrārah, 53, 81.

Khārzīn, 40.

Khasū, 32, 33.

Khayrah, 29, 68, 76, 80.

Khīr, see Khayrah.

Khirāmah, see Khurramah.

Khisht, 52, 67, 81.

Khullār, 54, 81.

Khumārtagīn Atabeg, 2, 6, 37, 42.

Khumāyijān, 54.

Khunayfqān or Khunayfghān, 39, 65, 82.

Khūrah or Khurrah, 19.

Khūrashī, 49.

Khurasūyah, 8.

Khurramah, 30, 76, 80.

Khurshah Castle, 34, 73,

Khuvār, 22, 74, 79.

Khwābdān or Khwādān, 76, 81.

Kilāb, Diz, 62.

Kirbāl, 29, 66.

Kirbās, 34, 35, 38.

Kirmān, 84.

Kishn, 81.

Kisht, 80.

Kūbinjān or Kūhinjān, 47.

Kūh Jilūyah, 58.

Kumārij, 52.

Kur River, 21, 24, 28-30, 65, 67, 71; bridge over, 78.

Kūrad, 21, 79.

Kurān, 48, 82.

Kurdish tribes, 13.

Kurm, 32, 80.

shk, Old Fīrūzābād, 43.

shk-i-Qādi, 32.

shk-i-Shahrīyār, 78.

Kushk-i-Zar (or Zard), 21, 78.

Kūsingān, 81.

Kūsjān, 81.

Lāghir, 48, 67, 82.

Lakes, 68.

Lār Island, 50.

Lāsīrā, 24, 70, 71.

Lawalijan Kurds, 13.

Library at Fīrūzābād, 46; at Shīrāz, 38.

Lions, 24, 69, 71.

Māh Baṣrah and Māh Kūfah, 17.

Māhalūyah Lake, 68.

Māhalūyah Village, 68, 80.

Mahamat Shaybān, Amīr, 10.

Mahārlū, see Māhalūyah.

Maḥmūd, Sultan, of Ghaznah, 15.

Mahrūbān, 63, 81, 85.

Malik-Shāh, Sultan, 6.

Mālisī, 61.

Mamā ibn Namrad, Amīr, 11.

Māmūn, Caliph, 84.

Mand River, 67.

Mandistān, 41, 67, 82.

Maragh, 85.

Margh, for Marghzār, 71.

Marūst or Marvast, 25.

Marvdasht, 25, 28, 67, 78.

Māṣaram, 51, 65, 67, 81.

Masghān, 65.

Mashkān, meadow, 70.

Mashra‘ah Ibrāhīmī, 79.

Mashra‘ah Muhaffafah, 80.

sht, 78.

Masin River, 66.

Masqān, 65.

Maṣṣ, 33.

Mas‘ūd, Sultan, of Ghaznah, 10.

Mas‘ūdī Kurds, 12, 40, 75.

Māvdast, 78.

Maybud, 20.

Māyīn, 23, 78.

Maymand, 47.

Maza‘, 85.

Mazra’ah, for Mashra‘ah, 79, 80.

Mīlasī, 61.

Millstones, 54.

Minuchahr, Prince, 10.

Mirdasī chiefs, 15.

shkānāt, 35.

Miṣṣ, 33.

Miyān Qal‘ah, 72.

Meadow lands, 69.

Mercury or Tīr, 76.

Mosque for Friday prayers, 22.

Muḥammad, brother of Ḥajjāj, Governor of Fārs, 36, 73, 84.

Muḥammad ibn Mamā, 12.

Muḥammad ibn Yaḥyā, 11.

Mūhū or Mūhūd, 40.

Mulkī wa Kharajī, 21.

Mūmiyā, 31.

Mūnis, chamberlain, 85.

Muqtadir Caliph, 84, 85.

Mūr Lake, 69.

Mūr of Jirrah, 51, 57, 69.

Murayzijān, 25.

Murdak, 51.

Mushkān, 70.

Mushṭī, 20.

Mustaqīm, 75.

Muzayjān, 25.

Nāband, 47, 48.

Nafasht Mountain, 28.

Naḥast Masjān, 65.

Najīram, 49, 67, 82.

Namak, Buhayrah, 68.

Namakistān, 47.

Namrad ibn Yaḥyā, 11.

sh Farrāsh, 10.

Nawbandagān or Nawbanjān, 52, 57, 64, 74, 81.

Nawdar, 55.

Nay Sābūr, 20.

Nāyīn, 20.

Nayrīz, 29, 35, 68, 80.

Nīm Dih, 40.

Nīrīz, see Nayrīz.

Nīv, 61.

Niẓām-al-Mulk, Wazīr, 10, 34.

Nūrābād, 76.

‘Omān, 84.

Pādust, 78, 82.

Pahan Diz, 8, 37.

Palangarī, 24.

Palms, grown in Irāhistān, 48.

Paradises, the four Earthly, 58.

Parbāk or Parbāl, 80.

Pasā, 32, 80.

Pasargadæ, see Cyrus, tomb of.

Pāvdast, 78, 82.

Persepolis, see Iṣṭakhr.

Persian Gulf, 68.

Pharaoh’s Cup, 32.

Pomegranates of Tihrān, 38.

Prison of the Wind, 27.

Pūdinak, 80,

Pulvār River, see Purvāb.

Purg, 31, 77, 80.

Purvāb River, 22, 28, 67, 70 (mis­take, 69).

Purvāb village, 67.

Qāḍī-al-Quḍāt, 14.

Qafīz, 72.

Qal‘ahā Ābādān, 74.

Qālī, 22, 70.

Qārah Aghāch River, 67.

Qariyat-al-As, 30.

Qariyat-al-Jamal, 79.

Qariyat-al-Khamīr, 78.

Qasīm-i-Amīr-al-Mūminīn, 4.

Qassār, Band, 66.

Qāvurd, Amīr, 5, 18, 37.

Qays Island, 42, 50.

Qilāt Khār, see Khuwār.

Qīr, 40, 67.

Qubād Khūrah District, 61.

Qudāmah, 84.

Qūhistān, 20, 21.

Qurā-al-Asāfil, 36.

Quṭruh, 29, 80.

Qutulmish, Amīr, 28.

Rādān or Rādhān, 30, 79.

Rāhbān, 55.

Raisin syrup, 32.

Ram Island, 64.

Rāmānī Kurds, 9.

Rāmjird, 28.

Ramm-adh-Dhīwān or Zavān, 13, 43, 73, 81.

Ramms, Kurdish, 13.

Ranbah, Pass and Castle, 33, 77.

Raṭl, 64.

Rawā-adh-Dhīwān, see Ramm.

Revenues, 83.

shahr, 62, 64.

Rivin, 23.

Rock-salt, coloured, 31.

Rūbanj, 32.

Rubāṭ Mashk, 70.

Rūdān, 18, 79.

Rūdbāl-i-Sittajān, 82.

Rūdbār River, 33.

Rukn-ad-Dawlah, see Khumārtagīn.

Rūn, 23, 70.

Rūnīz, 32.

Rustaq-ar-Rustaq, 33, 80.

Ruzz-i-Kharājī, 51.

Safīd Qal‘ah, 58, 74.

Ṣāhah (Arrajān), 79.

Ṣāhah (Bakhtigān), 24.

Sahārah Castle, 46, 75.

Ṣāḥib ‘Ādil, Wazīr, 8, 9, 46.

Sāḥiliyyāt, 81.

Ṣaḥrā-i-Rūd, 33.

Saljān, 54.

Salk, Amīr, 11.

Samīram, see Sumayram.

Samīrān Castle, 35, 76.

Sanā, 39.

Sarāb Bahram, 69.

Sārah Castle, 75.

Ṣarām, 53, 54.

Sarbāk, 80.

Sarvāt (Sarvāb), 22, 71.

Sarvistān (Shīrāz), 47, 68, 80.

Sarvistān (or Shūristān), 21.

Sāviyah, 49.

Sāyahā, 45.

Seas, 68.

Sha‘b Bavvān, 57.

Shabānkārah Kurds, 9, 13, 32.

Shabānkārah Province, 31; modern, 41.

Shādurwān, 66.

Shāhr-i-Bābak, 79.

Shāhrū, 49.

Shakānī Kurds, 13.

Shamāmah, 39.

Shanānā or Shanānān, 39, 40, 82.

Shankavān or Shakanvān Castle, 26, 72.

Shāpūr city, 50; king, 50; Shāpūr-Khūrah District, 50.

Shaqq Rudbāl and Mīshānān, 33.

Sheep of Mahrūbān, 63.

Shīb-i-Bāzār, 36.

Shīdān, meadow, 58, 71.

Shikastah Castle, 26, 72.

Shīrāz, 35-8, 68, 84, 85.

Shīrāz, roads from, 77.

Shīrīn River, 54, 64-6.

Shīrjān, 80.

Shīrūyah, king, 37.

Shitashgān, 57.

Shūristān (Shūlgistān), 21, 22, 78.

Sīf, or coast-lands, 47, 48, 81.

Sih Gunbadān, 26, 61, 72.

Sīkān meadow, 69.

Ṣimkān, 46, 67, 82.

Sīmtakht, 54, 66.

Sīnīz, 63, 64, 66, 67, 81.

Sīrāf, 41-3, 67, 82, 84, 85.

Sīrū, 49.

Sittajān District, 65.

Sittajān River, 81.

Siyāh Mīl, 12, 73.

Solomon, tomb of mother of King, 70, 78.

Sughd, 58.

Sumayram, 54, 59, 61, 64, 66, 79.

Sūriyān, 25.

Surmaq, 23, 78.

Sūrū, 49.

Syphon tube, 40, 76.

Ṭāb River, 61, 64, 66.

Taft, 83.

Tajāb, 79.

Tall-Bayḍā, 29, 71.

Tall-Gird, 53.

Ṭamīrjān, 69.

Tang-i-Ranbah, 33.

Tank of ‘Aḍud-ad-Dawlah, 72.

Tarsaān, 79.

Tārum, 31, 77, 80.

Tāsh Farrāsh, 10.

Tāvūnah, 50.

Tawwaj, 41, 81, 82.

Ṭaymurjān, 69.

Ṭayyārāt, 36.

Thakān bridge, 61, 64.

Thakān River, 38, 40, 48, 65, 67, 76, 82.

Thakān village, 67.

Three Domes, see Sih Gunbadān.

Tihrān, 38.

Timāristān, 69.

Tīr, Mercury, 76.

Tīr Asjan, 79.

Ṭīrbāl, 45.

Tīr-i-Khudā Castle, 29, 76.

Tīr Māyijān, 24, 79.

Tīr Murdān, 53, 74.

Tīz, 85.

Tomb of Cyrus, or of mother of Solomon, 70, 78.

Tower of Silence, 27.

Tūfarah Basb, or Tūmarah Bastar, 83.

Tughrul Beg, 5.

Ṭūr, 30, 79.

Tutty, 27.

Tūzī, 55.

Two Domes, 52.

Ūjān, 78.

‘Umārah coast, 48.

Ūrd, 21, 69.

Urjān, 23.

Urkhumān, 23.

Ūsbanjān, 47.

‘Uthmanlū Castle, 76.

Uzjān, 23.

Vishtasf, 12, 73.

Wayshkān, 34.

White Castle, see Safīd Qal‘ah.

Yazd, 20, 83.

Yazdajird, king, 37.

Yazdikhwāst, 22, 78.

Zāb, 79.

Zamm, see Ramm.

Zand Avesta, 28.

Zarqān, 78, 82.

Zaydūn, 62.

Zij-as-Sanjarī, 7.

Zīlū, 34.

Zīr or Zīz, 54, 58.

Zoroaster, 28.