CONTENTS.
PAGE
TRANSLATOR'S PREFACE i
PROEM 1
I. THE GHAZNIVIDE DYNASTY 14
SULṬÁN NÁṢIRU-D-DÍN SUBUKTIGÍN 14
YAMÍNU-D-DAULAT SULṬÁN MAḤMÚD IBN NÁṢIRU-D-DÍN GHAZNAVÍ 15
SULṬÁN MUḤAMMAD IBN SULṬÁN MAḤMUD GHAZNAVÍ 33
SHAHÁBU-D-DAULAT SULṬÁN MAS‘ÚD IBN MAḤMÚD 35
SULṬÁN MAUDÚD IBN MAS‘ÚD IBN MAHMÚD 46
SULṬAN MAS‘ÚD IBN MAUDÚD IBN MAS‘ÚD IBN MAḤMÚD 50
SULṬÁN ‘ALÍ IBN MAS‘ÚD IBN MAḤMÚD 50
SULṬÁN ‘ABDU-R-RASHÍD IBN MAḤMÚD 50
SULṬÁN FARRUKH ZÁD IBN MAS‘ÚD IBN MAḤMÚD 51
SAIYYIDU-S-SALÁṬÍN IBRAHÍM IBN MAS‘ÚD IBN MAḤMÚD 51
‘ALÁU-D-DÍN MAS‘ÚD IBN IBRAHÍM IBN SULṬÁN MAS‘ÚD 55
SULṬÁN SHERZÁD IBN MAS‘ÚD IBN IBRAHÍM 55
SULṬÁN ARSALÁN SHÁH IBN MAS‘ÚD IBN IBRAHÍM 55
SULṬÁN BAHRÁM SHÁH IBN MAS‘ÚD IBN IBRAHÍM 56
KHUSRAU SHÁH IBN BAHRÁM SHÁH 61
KHUSRAU MALIK IBN KHUSRAU SHÁH 62
HEMISTICH 63
II. THE GHORÍ DYNASTY 64
SULṬÁN MUIZZU-D-DÍN MUḤAMMAD IBN SÁM GHORÍ 64
QITA‘H 68
SULṬÁN QUṬBU-D-DÍN AIBAK 77
SULṬÁN ARÁM SHÁH IBN QUṬBU-D-DÍN AIBAK 87
SULṬÁN SHAMSU-D-DIN IYALTIMISH 88
SULṬĀN RUKNU-D-DĪN FIROZ SHĀH IBN SHAMSU-D-DĪN 97
SULṬĀN RAẒẒĪYAH BINT SULṬĀN SHAMSU-D-DĪN 119
SULṬĀN MU‘IZZU-D-DĪN BAHRĀM SHĀH IBN SHAMSU-D-DĪN 121
SULṬĀN ALĀU-D-DĪN MAS‘ŪD SHĀH IBN RUKNU-D-DĪN FĪROZSHĀH 124
SULṬĀN NĀṢIRU-D-DĪN MAḤMŪD IBN SHAMSU-D-DĪN IYALTIMISH 126
SULṬĀN GHIYĀU-D-DĪN BALBAN-I-KHURD 183
THE LAMENT OF MĪR ḤASAN 188
SULṬĀN MU‘IZZU-D-DĪN KAIQUBĀD BIN SULṬĀN NĀṢIRU-D-DĪN BIN
SULṬĀN GHIYĀU-D-DĪN BALBAN
220
SULṬĀN SHAMSU-D-DĪN KAI KĀŪS 229
SULṬĀN JALĀLU-D-DĪN IBN YAGHRASH KHILJĪ 230
SULṬĀN ‘ALĀU-D-DĪN KHILJĪ 246
SULṬĀN SHIHĀBU-D-DĪN IBN ‘ALĀU-D-DĪN KHILJĪ 272
SULṬĀN QUṬBU-D-DĪN MUBĀRAK SHĀH IBN ‘ALĀU-D-DĪN KHILJĪ 273
NĀṢIRU-D-DĪN KHUSRŪ KHĀN 290
SULṬĀN GHĪYĀU-D-DĪN TUGHLAQ SHĀH 296
SULṬĀN MUḤAMMAD ‘ĀDIL IBN TUGHLAQ SHĀH 301
SULṬĀN FĪROZ SHĀH IBN MALIK RAJAB 321
SULṬĀN TUGHLAQ SHĀH IBN FATḤ KHĀN IBN SULṬĀN FĪRŪZ 341
ABU BAKR SHĀH IBN AFAR KHĀN [IBN FATḤ KHĀN IBN FĪRŪZ SHĀH 342
SULṬĀN MUḤAMMAD SHĀH IBN FĪROZ SHĀH 346
SULṬĀN ‘ALĀU-D-DĪN SIKANDAR SHĀH IBN-I-MUḤAMMAD SHĀH IBN-I-
FĪROZ SHĀH
347
SULṬĀN MAḤMŪD SHĀH IBN-I-MUḤAMMAD SHĀH 348
MASNAD-I-‘ĀLĪ KHIẒR KHĀN IBN MALIKU-SH-SHARQ IBN MALIK
SULEIMĀN
375
SULṬĀN MUBĀRAK SHĀH IBNI KHIẒR KHĀN IBNI MALIK SULĪMĀN 381
SULṬĀN MUḤAMMAD SHĀH IBN I FARĪD KHĀN 395
SULṬĀN ‘ALĀU-D-DĪN IBN I MUḤAMMAD SHĀH IBN I MUBĀRAK
SHĀH IBN I KHIẒR KHĀN
400
SULṬĀN BUHLŪL [IBN I KĀLĀ]2 LODĪ, 402
SULṬĀN SIKANDAR IBN I SULṬĀN BUHLŪL 411
SULṬĀN ĪBRAHĪM BIN SULṬĀN SIKANDAR LODĪ 430
AHĪRU-D-DĪN MUḤAMMAD BĀBAR PĀDISHĀH GHĀZĪ 443
THE DATE OF THE DEATH OF SHĀH BĀBAR 447
NAṢĪRU-D-DĪN [WAU-D-DUNYĀ] MUḤAMMAD HUMĀYŪN
PĀDSHĀH-I-GHĀZĪ
451
SHĪR KHĀN IBN I ḤASAN SŪR 466
ISLEM SHĀH IBNI SHĪR SHĀH SŪR 485
FĪRŌZ SHĀH IBN-I-ISLEM SHĀH 535
SULṬĀN MUḤAMMAD ‘ĀDIL COMMONLY KNOWN AS ‘ADLĪ 536
NASĪRU-D-DĪN MUḤAMMAD HUMĀYŪN PĀDSHĀH GHĀZI 559
INDEX i